දැහැමිගම අපි ගොඩනගාගෙන යන දෙවෙනි වැසිකිළියෙත් දැනට වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. අද අපි යනකොට දුවලා දෙන්නා විතරයි හිටියේ.. මේ වැසිකිළිය හදලා ඉවරවෙන්න සතියක...

read more